فرآیند ثبت نام « پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی 93-94 »

فرآیند ثبت نام « پذیرش بدون آزمون سال تحصیلی 93-94 »

 
با توجه به ابلاغیه شماره 34789 مورخ 30/2/93 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، پذیرش و  جایابی متقاضیان در سال جاری در  مقاطع کارشناسیناپیوسته، کارشناسیارشد و دکتری براساس آییننامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر به شماره 22354/و مورخ 2/3/91و سایر دستورالعملهای مربوطه با تایید نهایی این سازمان صورت میپذیرد که در این خصوص موارد ذیل را به اطلاع داوطلبان مشمول این آیین نامه میرساند:
1ـ مقطع دکتری تخصصی:
 پذیرش در مقطع دکتری تخصصی صرفاً به صورت مستقیم براساس فراخوان خاص دانشگاه‌ها طبق کلیه ضوابط و شرایط آییننامه مذکور و مصوبات وزارت متبوع انجام می‌پذیرد و تایید نهایی آنان از طریق سازمان سنجش آموزش کشور خواهد بود.
2ـ مقطع کارشناسی ارشد:
متقاضیان واجد شرایط میتوانند به صورت مستقیم از طریق فراخوان دانشگاه‌ها اقدام و در صورت عدم پذیرش میتوانند از تاریخ 15/4/93 لغایت 25/4/93 به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org)) به منظور ثبتنام در دانشگاه‌هایی که پذیرش توسط دانشگاه صورت نمیپذیرد، مراجعه نمایند.
3- مقطع کارشناسی ناپیوسته:
متقاضیان واجد شرایط میتوانند به صورت مستقیم از طریق فراخوان خود دانشگاه‌ها اقدام و در صورت عدم پذیرش میتوانند از تاریخ 10/6/93 لغایت 20/6/93 به سایت اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور www.sanjesh.org)) به منظور ثبتنام در دانشگاه‌هایی که پذیرش توسط دانشگاه صورت نمیپذیرد، .مراجعه نمایند.
 
موارد قابل تذکر:
1ـ پذیرش توسط سازمان در مقاطع کارشناسی ارشد و کارشناسی ناپیوسته صرفاً برای دانشگاهها و مؤسساتی صورت میگیرد که مستقیماً اقدام به پذیرش دانشجو براساس آیین نامه مذکور ننمودهاند؛ لذا متقاضیانی که در سایت سازمان سنجش ثبتنام کنند، براساس ظرفیتهای موجود گزینش خواهند شد و لزوماً تمام متقاضیان ثبتنام شده جایابی نخواهند شد.
2- فهرست اسامی دانشگاه‌ها و رشتههایی که مقرر است پذیرش آنها از طریق فرآیند جایابی این سازمان صورت پذیرد، در زمان ثبتنام اطلاعرسانی خواهد شد.
3- دانشجویان واجد شرایط آیین نامه مذکور میبایست فرم تقاضانامه ورود به مقاطع کارشناسیناپیوسته و کارشناسیارشد را که در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده بوده و در اختیار دانشگاه‌ها نیز قرار داده شده است، با تایید و مهر دانشگاه فارغالتحصیلی پس از اسکن، در زمان ثبتنام در سایت سازمان بارگذاری و نسبت به ثبتنام اقدام نمایند.
4- آیین نامه مذکور و دستورالعملها، مصوبات و فرمهای مربوط از طریق سایت این سازمان و از پیوند مربوط در سایت مذکور قابل دریافت است.

            روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...