حذفیات کنکور سراسری93

حذفیات کنکور سراسری93

 آخرین حذفیات آزمون سراسری 1393

 
الف) دروس عمومی
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی2 (دین‌وزندگی 2)
222
دوم
90
1- فعالیت ها شامل:
 نمونه یابی درصفحة 11- خودکاوی درصفحات 89 ، 90 و 118 - مقایسه در صفحة 91- ذکرنمونه ها در صفحات 106 ، 117 و 129- تطبیق در صفحات 119 و 151- همفکری در صفحة 128 - تفکر در آیات درصفحة 130- بررسی در صفحات 131 ، 167 و180
2- پیشنهاد ها در صفحات 14 ، 28 تا 31 ، 41 ، 59 ، 67 ، 75 ، 83 ، 109 ، 123 ، 133 ، 143 ، 159 ، 187 و 189
3- یادآوری ها در صفحات 2 تا 3 ، 101 و 111
4- مباحث علمی در صفحات 8 تا 11 و 19 تا 21 و شعر صفحة 15
5- پاورقی های کتاب
6- ترجمه هایی که درمقابل آیات درکتاب نوشته شده است.
7- گام ها در صفحات 27 ، 47 ، 97 ، 108 ، 123 ، 142 ، 158 ، 173 و 188
8- بیشتربدانیم درصفحات23 ، 25 تا 27 ، 57 تا 58 ، 93 تا 96 ،99، 120تا122 ، 141 تا 142 ، 153تا157 ، 171تا 172 ،185تا186
 9- مطالب نوشته شده در کادر آبی: صفحات 39 و 40
 
 
 
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
قرآن و تعلیمات دینی 3 (دین وزندگی 3 )
251
سوم
91
1- فعالیت‌ها شامل:
 بررسی در صفحات 15، 30، 102، 176، 190، 202،
جست‌وجو در صفحة 39
راه حل در صفحة 192
شناسایی عوامل در صفحة 203
تطبیق در صفحات 42، 44، 88، 139
خودارزیابی در صفحات 113، 161، 178
مقایسه در صفحة 120
اندیشه در صفحة 138
طبقه‌بندی در صفحة 189
     2- برای مطالعه‌ها : در صفحات 6 تا 7، 15 تا 16، 28 تا 29، 33 تا 35، 41، 44 تا 46، 56 تا 57، 65 تا 66، 78، 90 تا 91، 92، 99، 101 تا 102، 120 تا 121، 126 تا 129، 140، 150 ، 162 تا 163، 174، 181 تا 182، 192 تا 195، 205، 207 تا 212
     3- پیشنهادها : در صفحات 35، 47، 57، 72، 93، 106، 115، 131، 141، 165، 183، 195
     4- گام‌ها : در صفحات 18، 71، 107، 130، 151، 166، 206
     5- یادآوری‌ها : در صفحات 6 تا 7، 154، 168 تا 169
     6- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات در کتاب نوشته شده است.
     7- پاورقی‌ها
 

 

 

نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
 
 
 
 
 
 
 
 
معارف اسلامی( دین وزندگی )
 
 
 
 
 
 
 
1/285
پیش‌دانشگاهی
92
     1- فعالیت‌ها شامل :
- بررسی در صفحات 28، 51 ، 59، 61, 72، 96 - برنامه‌ریزی در صفحه 62 -  پیشنهاد در صفحة 20، 29، 40، 77 ,88- ذکر نمونه‌ها در صفحه 47- خودارزیابی در صفحات 34، 36، 69، 73- هم‌اندیشی در صفحات 93و 98, مقایسه در صفحه 33, پیام آیات در صفحه24, یادآوری در صفحه3
2- برایمطالعه: در صفحات 10 تا 12، 19 تا 20, 53 تا 54, 63، 75 تا 76، 95،
97 تا 98، 99 تا 102، 110 تا 138
 3- ترجمه‌هایی که در مقابل آیات نوشته شده است.
 4- پاورقی‌ها
 5- کتاب‌نامه
 
 
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی 2 کلیه رشته ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
 
1/224
دوم
90
 
-          بخش کَیفَ در هر ده درس کتاب ؛
-          بخش های الصُوَرُ الجَمالیّة فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغة و فی ظِلالِ الدُعاء حذف هستند؛
-          تطابق عدد و معدود و ویژگی های معدود و اعداد ترتیبی ؛
-          واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند.
عربی 3 کلیه رشته ها (به استثنای رشته ادبیات و علوم انسانی)
 
1/254
سوم
91
 
-          بخش های الصُوَرُ الجَمالیّة فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغة و فی ظِلالِ الدُعاء و پژوهش های ادبی حذف هستند.
-          معتلات مزید؛
-          فعل استثنایی «رای، یری، رؤیةً، رَ به همراه مشتقات آن» ؛
-           معتلات مجهول مانند: قیلَ، یُـقالُ ؛
-           اعراب تقدیری اسم مختوم به ضمیر متکلم ی مانند نِعمَتی ؛
-          تشخیص نوع منادا در مواردی مانند یا ایها الناس و ایها الاعزاء؛
-          تشخیص نوع اعلال؛
-          تشخیص ماقبل اعلال؛
-          تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
-          ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛
-          -حفظ اشعار موجود در کتاب؛
-          نکته های صفحه 61 (دو نوع حال تا پایان صفحه و دو سطر اول صفحه 62)؛
             سه کادر صفحه 62؛
-          متن داستانی خانواده آقای مجدّی؛
-          واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
-          بخش ملحقات در انتهای کتاب نیز حذف است.
 
 
ب) دروس تخصصی گروه علوم ریاضی
 
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
آمار و مدلسازی علوم ریاضی
3/234
دوم
90
فصل هشتم


 ج) دروس تخصصی گروه علوم تجربی

 
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
علوم زمین
1/291
پیش‌دانشگاهی
92
جدول 2-2 صفحة 23 حذف شود
آمار و مدلسازی ـ علوم تجربی
5/258
سوم
91
فصل هشتم
 
د) دروس تخصصی گروه علوم انسانی
 
نام کتاب
کد کتاب
پایه تدریس
سال چاپ
حذفیات و ملاحظات
عربی 2 رشته ادبیات و علوم انسانی
 
2/224
دوم
90
-          در بخش های الاضواء القرآنیة و فی رِحابِ نهج البلاغة فقط از آن دسته از کلمات و عبارات می توان استفاده کرد که در متن دروس به کار رفته باشد و در انتهای کتاب در بخش واژه نامه نیز درج شده باشد.
-          واژه های جدید در بخش کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛ از اهداف آموزشی کتاب عربی نیستند.
 
عربی 3 رشته ادبیات و علوم انسانی
2/254
سوم
91
-          بخش های الصُوَرُ الجَمالیّة فی القرآن الکریم و فی رِحابِ نهج البلاغة و فی ظِلالِ الدُعاء
-          تشخیص نوع اعلال؛
-          تشخیص ماقبل اعلال؛
-          تشخیص حروف اصلی در معتلات؛
-          ذکر نوع مفعول مطلق در «ایضاً، حقّاً، جیدّاً، شُکراً، سَمعاً و طاعةً، سُبحانَ اللهِ، مَعاذَ اللهِ...»؛
-          حفظ اشعار موجود در کتاب؛
-          واژه های جدید کارگاه ترجمه که در انتهای کتاب درسی در بخش واژه نامه وجود ندارند؛
-          بخش ملحقات در انتهای کتاب.
عربی رشته ادبیات و علوم انسانی
 
1/316
پیش‌دانشگاهی
92
-          نون تاکید حذف است.
-          ملحقات جمع سالم حذف است.
-          طرح سؤال مترادف و متضاد باید منحـصراً از تمرینات کتاب باشد.
-          کلیه پاورقی ها از اهداف کتاب نیست.
  شایان بذکر است که این حذفیات در ماهنامه سراج دانش نیز چاپ شده است.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...