آمار پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر

آمار پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر

 

آمار پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی هنر به سؤال‌های آزمون سراسری سال 92

داوطلبان هنر آزمون سراسری سال 92 در هیچ یک از دروس تخصصی خود به 100درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند. همچنین در درس «خلاقیت نمایش» بالاترین درصد بین 60 تا 70 درصد و در درس« خواص مواد» بین 40 تا 50 درصد بوده است.

چرا؟ مشکل از کجاست؟ آیا مشکل، دشواری سؤال‌های اختصاصی این گروه آزمایشی است؟ آیا مشکل از آنجاست که در آموزش و پرورش هیچ رشته خاصی برای این آزمون وجود ندارد؟ آیا مشکل از شناور بودن داوطلبان این گروه آزمایشی است؟
بی شک بررسی این مساله، کاری کارشناسانه است و در این گزارش آماری نمی‌گنجد، اما به نظر می‌رسد که مسؤولان آموزش و پرورش و سازمان سنجش آموزش کشور باید به طور جدی به این مقوله بپردازند.
جدول‌های زیر، وضعیت داوطلبان گروه آزمایشی هنر را در هر درس آزمون سراسری سال 92 به شما عزیزان ارایه می‌دهد. گفتنی است که در هر جدول بترتیب تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 92 که در هردرس ، درصد 33- تا 30- کسب کرده‌اند (این دسته از داوطلبان حدوداً به همه سؤال‌های یک درس پاسخ منفی داده‌اند) تا داوطلبانی که در هر درس به 100 درصد سؤال ها پاسخ صحیح داده‌اند، به درصد و عدد آمده است.
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
ادبیات فارسی عمومی
-33/33_ -30
0
0%
-30 _-20
60
16/.%
-20 _ -10
543
1/50 %
-10 _ 0
6135
17/03%
0_10
7379
30/35%
10_20
8889
67/24%
20_30
6282
17/44%
30_40
4158
11/54%
40_50
1549
4/30%
50_60
683
89/1%
60_70
241
66/.%
70_80
80
22/.%
80_90
18
04/.%
90_100
2
005/.%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
عربی عمومی
-33/33_ -30
0
0%
-30 _-20
64
17/.%
-20 _ -10
627
74/1 %
-10 _ 0
14731
89/40 %
0_10
10481
29/09%
10_20
5738
93/15%
20_30
2129
5/91%
30_40
1109
07/3%
40_50
545
%1/51
50_60
323
89/.%
60_70
165
45/.%
70_80
85
23/.%
80_90
21
05/.%
90_100
1
05/.%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
  
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
معارف
-33/33_ -30
0
0%
-30 _-20
39
10/.%
-20 _ -10
374
1/03%
-10 _ 0
5629
15/62%
0_10
8696
24/14%
10_20
9020
04/25%
20_30
4856
48/13%
30_40
3155
75/8 %
40_50
1744
84/4 %
50_60
1337
71/3%
60_70
689
91/1%
70_80
364
027/.%
80_90
171
01/1%
90_100
12
03/.%
100
1
002/.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
  
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
زبان خارجی
-33/33_ -30
2
005/.%
-30 _-20
57
15/.%
-20 _ -10
541
1/50%
-10 _ 0
17106
49/47%
0_10
7826
21/72%
10_20
4171
54/11%
20_30
2094
81/5%
30_40
1617
48/4%
40_50
1035
87/2%
50_60
804
33/2%
60_70
438
21/1%
70_80
233
64/.%
80_90
83
23/.%
90_100
9
02/.%
100
3
8../.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
  
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
درک هنر
-33/33_ -30
0
0%
-30 _-20
89
24/.%
-20 _ -10
1144
3/17%
-10 _ 0
20127
87/55%
0_10
10680
65/29%
10_20
2783
72/7%
20_30
790
19/2%
30_40
288
79/.%
40_50
91
25/.%
50_60
23
06/.%
60_70
4
001/.%
70_80
0
0%
80_90
0
0%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
درک ریاضی
-33/33_ -30
0
0%
-30 _-20
34
09 /.%
-20 _ -10
404
12/1%
-10 _ 0
10584
24/29 %
0_10
14811
11/41%
10_20
6627
39/18 %
20_30
2046
68/5 %
30_40
744
%2/06
40_50
403
11/1 %
50_60
199
55/.%
60_70
107
29/.%
70_80
40
11/.%
80_90
17
04/.%
90_100
3
008/.%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
ترسیم فنّی
-33/33_ -30
6
016/.%
-30 _-20
133
36/.%
-20 _ -10
830
2/30%
-10 _ 0
13510
50/37%
0_10
12670
17/35%
10_20
5603
55/15%
20_30
2048
68/5%
30_40
815
26/2%
40_50
284
78/.%
50_60
94
26/.%
60_70
19
05/.%
70_80
7
01/.%
80_90
0
0%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
  
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
خلاقیت تصویری
-33/33_ -30
2
005/.%
-30 _-20
126
34/.%
-20 _ -10
703
95/1%
-10 _ 0
12603
98/34 %
0_10
10596
41/29%
10_20
6895
14/19 %
20_30
3234
97/8 %
30_40
1268
52/3 %
40_50
443
1/22%
50_60
126
34/.%
60_70
21
05/.%
70_80
1
002/.%
80_90
1
002/.%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
  
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
خلاقیت نمایش
-33/33_ -30
5
01/.%
-30 _-20
216
59/.%
-20 _ -10
1394
87/3%
-10 _ 0
19634
51/54%
0_10
10310
62/28%
10_20
3233
97/8%
20_30
841
33/2%
30_40
270
74/.%
40_50
91
25/.%
50_60
21
05/.%
60_70
4
01/.%
70_80
0
0%
80_90
0
0%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
خلاقیت موسیقی
-33/33_ -30
7
01/.%
-30 _-20
168
46/.%
-20 _ -10
655
81/1%
-10 _ 0
26841
51/74%
0_10
5829
18/16%
10_20
1518
21/4 %
20_30
452
1/25%
30_40
225
62 /.%
40_50
138
38/.%
50_60
82
22/.%
60_70
65
18/.%
70_80
29
08/.%
80_90
10
02/.%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
 
  
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان
درصد
خواص مواد
-33/33_ -30
16
03/.%
-30 _-20
295
81/.%
-20 _ -10
1604
45/4%
-10 _ 0
23000
85/63 %
0_10
8838
53/24%
10_20
1922
33/5 %
20_30
289
80 /.%
30_40
57
15/.%
40_50
2
005/.%
50_60
0
0%
60_70
0
0%
70_80
0
0%
80_90
0
0%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
36019
* هنرستان‌های هنر آزمون جداگانه‌ای دارند و داوطلبان آنها در آزمون فنی حرفه‌ای شرکت می‌کنند.

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...