دانلود سوالات کارشناسی ارشدسال 93

دانلود سوالات کارشناسی ارشدسال 93

دانلود

دفترچه سوالات آزمون‌ ورودی تحصیلات‌ تکمیلی‌ (دوره‌های‌ کارشناسی‌ ارشد ناپیوسته‌ داخل‌) سال‌ 1393

ضمن آرزوی توفیق برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد سال 1393، به اطلاع می رساند سؤالات هریک از رشته های امتحانی در سایت سازمان قرار داده شد که از طریق لینک های زیر قابل دریافت است:

لینک دانلود دفترچهکد و عنوان رشته امتحانی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1101 - مجموعه زبان وادبیات فارسی
دانلود1102 - مجموعه علوم جغرافیایی
دانلود1103 - سنجش ازدوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
دانلود1104 - مجموعه زبان عربی
دانلود1105 - مجموعه علوم اقتصادی
دانلود1106 - مجموعه تربیت بدنی وعلوم ورزشی
دانلود1107 - مجموعه تاریخ
دانلود1108 - مجموعه علوم اجتماعی
دانلود1109 - فرهنگ وزبان های باستانی
دانلود
دانلود دفترچه زبان آلمانی و فرانسه
1110 - مجموعه زبان شناسی
دانلود1111 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /1
دانلود1112 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /2
دانلود1113 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /3
دانلود1114 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /4
دانلود1115 - مجموعه الهیات ومعارف اسلامی /5
دانلود1116 - مجموعه فلسفه
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1117 - مجموعه علوم تربیتی /1
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1118 - مجموعه علوم تربیتی /2
دانلود1119 - علم اطلاعات ودانش شناسی
دانلود1120 - مجموعه زبان فرانسه
دانلود1121 - مجموعه زبان انگلیسی
دانلود1122 - مجموعه زبان روسی
دانلود1123 - مجموعه علوم تربیتی /3
دانلود1124 - مجموعه زبان المانی
دانلود1125 - مجموعه مدیریت جهانگردی
دانلود
دانلود دفترچه زبان فرانسه
1126 - مجموعه حقوق
دانلود1127 - مجموعه ایرانشناسی
دانلود1129 - زبان وادبیات اردو
دانلود1130 - مجموعه علوم سیاسی وروابطبین الملل
دانلود1131 - مجموعه مطالعات جهان
دانلود1132 - مجموعه باستان شناسی
دانلود1133 - مجموعه روانشناسی
دانلود1134 - مجموعه حسابداری
دانلود1137 - مطالعات زنان
دانلود1138 - مجموعه علوم ارتباطات اجتماعی
دانلود1139 - مددکاری اجتماعی
دانلود1140 - پژوهش علوم اجتماعی
دانلود1142 - مجموعه مدیریت
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1146 - مجموعه محیطزیست
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1148 - مجموعه مدیریت اجرایی
دانلود1152 - مجموعه مدرسی معارف اسلامی
دانلود1154 - مطالعات دفاعی -استراتژیک
دانلود1155 - اطلاعات استراتژیک
دانلود1156 - اماد
دانلود1157 - مدیریت بحران
دانلود1201 - مجموعه علوم زمین
دانلود1202 - مجموعه ژئوفیزیک وهواشناسی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1203 - مجموعه شیمی
دانلود1204 - مجموعه فیزیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1205 - مجموعه فوتونیک
دانلود1206 - مجموعه زیست شناسی -علوم سلولی ومولکولی
دانلود1207 - اماروکاربردها
دانلود1208 - ریاضیات وکاربردها
دانلود1209 - مجموعه علوم کامپیوتر
دانلود1213 - زیست شناسی -علوم گیاهی
دانلود1214 - زیست شناسی -علوم جانوری
دانلود1215 - محیطزیست دریا
دانلود1216 - مجموعه زیست شناسی دریا
دانلود1217 - علوم دریایی واقیانوسی /فیزیک دریا/
دانلود1218 - مجموعه تاریخ وفلسفه علم
دانلود1219 - مجموعه علوم شناختی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1251 - مجموعه مهندسی برق
دانلود1253 - مجموعه مهندسی نفت
دانلود1255 - مجموعه مهندسی پلیمر
دانلود1256 - مجموعه مهندسی معماری کشتی
دانلود1257 - مهندسی شیمی
دانلود1259 - مجموعه مهندسی صنایع
دانلود1260 - مهندسی صنایع
دانلود1262 - مدیریت درسوانح طبیعی
دانلود1263 - مهندسی نقشه برداری
دانلود1264 - مجموعه مهندسی عمران
دانلود1266 - مجموعه دریانوردی
دانلود1267 - مجموعه مهندسی مکانیک
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1268 - مجموعه مهندسی معدن
دانلود1272 - مجموعه مهندسی مواد
دانلود1273 - نانوفناوری -نانومواد
دانلود1276 - مجموعه مهندسی فناوری اطلاعات
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1277 - مجموعه مهندسی کامپیوتر
دانلود1279 - مجموعه مهندسی هوافضا
دانلود1283 - مهندسی نساجی -تکنولوژی نساجی
دانلود1284 - مهندسی نساجی -شیمی نساجی وعلوم الیاف
دانلود1285 - مجموعه بیوتکنولوژی وداروسازی
دانلود1286 - مجموعه مهندسی پلیمر-صنایع رنگ
دانلود1287 - مهندسی طراحی محیطزیست
دانلود1288 - مدیریت نساجی
دانلود1289 - مهندسی فراوری وانتقال گاز
دانلود1290 - مهندسی ابزاردقیق واتوماسیون درصنایع نفت
دانلود1292 - مهندسی ایمنی وبازرسی فنی
دانلود1293 - مهندسی شیمی -بهداشت -ایمنی ومحیطزیست
دانلود1294 - مجموعه ایمنی صنعتی
دانلود1301 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مرتع وابخیزداری
دانلود1302 - مجموعه مهندسی کشاورزی اب
دانلود1303 - مجموعه مهندسی کشاورزی زراعت واصلاح نباتات
دانلود1304 - مهندسی کشاورزی -اقتصادکشاورزی
دانلود1305 - مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی
دانلود1306 - مهندسی کشاورزی -ترویج واموزش کشاورزی
دانلود1307 - مهندسی منابع طبیعی -جنگلداری
دانلود1308 - مهندسی کشاورزی -علوم خاک
دانلود1309 - مجموعه مهندسی کشاورزی دام وطیور
دانلود1310 - مهندسی تولیدات گیاهی
دانلود1311 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی شیلات
دانلود1312 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی چوب
دانلود1313 - مهندسی کشاورزی -علوم ومهندسی صنایع غذایی
دانلود1314 - مهندسی کشاورزی -حشره شناسی کشاورزی
دانلود1315 - مهندسی کشاورزی -بیماری شناسی گیاهی
دانلود1317 - مهندسی منابع طبیعی -محیطزیست
دانلود1319 - مجموعه مهندسی مکانیک بیوسیستم
دانلود1321 - مجموعه مهندسی منابع طبیعی مدیریت وهمزیستی بابیابان
دانلود1322 - مجموعه مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
دانلود1323 - مهندسی منابع طبیعی -بیابان زدایی
دانلود1324 - مهندسی کشاورزی -بیوتکنولوژی درکشاورزی
دانلود1325 - مهندسی کشاورزی -توسعه روستایی
دانلود1326 - مهندسی کشاورزی -شناسایی ومبارزه باعلف های هرز
دانلود1327 - مدیریت کشاورزی
دانلود1328 - مهندسی فضای سبز
دانلود1350 - مجموعه برنامه ریزی شهری -منطقه ای ومدیریت شهری
دانلود1351 - طراحی شهری
دانلود1352 - مجموعه معماری
دانلود1353 - مرمت واحیای ابنیه وبافت های تاریخی
دانلود1356 - نمایش عروسکی
دانلود1357 - مجموعه هنرهای نمایشی وسینما
دانلود1358 - مجموعه هنرهای تصویری وطراحی
دانلود دفترچه شماره 1
دانلود دفترچه شماره 2
1359 - مجموعه هنرهای پژوهشی وصنایع دستی
دانلود1360 - مجموعه هنرهای موسیقی
دانلود1361 - مجموعه هنرهای ساخت ومعماری
دانلود1362 - طراحی صنعتی
دانلود1363 - فرش
دانلود1364 - طراحی پارچه ولباس
دانلود1501 - انگل شناسی دامپزشکی
دانلود1502 - فیزیولوژی دامپزشکی
دانلود1504 - بافت شناسی دامپزشکی
دانلود1505 - باکتری شناسی دامپزشکی
دانلود1506 - ایمنی شناسی دامپزشکی
دانلود1507 - بهداشت وکنترل کیفی موادغذایی
دانلود1508 - بهداشت ابزیان
دانلود1509 - بیوشیمی بالینی
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر چهارشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه برای کد رشته 1117 و 1118 - عصر پنجشنبه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - صبح جمعه
دانلودزبان فرانسه و زبان آلمانی - عصر جمعه
روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...