آمار پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی

آمار پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی

 
آیا می‌دانید که حدود 42 درصد داوطلبان علوم انسانی در آزمون سراسری سال 92، به هیچ یک از سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند؟
البته این درصد در تمامی دروس یکسان نبوده است؛ برای مثال در درس روان‌شناسی 88/16 درصد داوطلبان زیر صفر درصد زده‌اند و در درس ریاضی 45/72 درصد داوطلبان نمره منفی کسب کرده‌اند.
درصد بالای منفی، نشان دهنده آن است که تعداد قابل توجهی از داوطلبان این گروه آزمایشی، تصور می‌کنند که در آزمون علوم انسانی می‌توان با تکیه بر اطلاعات عمومی خود، موفق شد. متاسفانه گاه رسانه‌های گروهی نیز به این دیدگاه دامن می‌زنند و به شیوه‌های مختلف تبلیغ می‌کنند که کنکور ساده است و بیش از سواد نیاز به آشنایی با شیوه‌های فرمولی پاسخگویی به سؤال‌های تستی دارد!
ما نیز بارها گفته‌ایم که اگر دانش آموز خوبی در مدرسه باشید، می‌توانید در آزمون سراسری موفق شوید، و البته با توجه به رقابت شدید بین بهترین داوطلبان، برای اول یا جزو اولین‌ها بودن، باید تلاش مضاعف و پی‌گیری داشت؛ اما بی‌شک بدون مطالعه و با تکیه بر امیدها و آرزوها یا کلاس‌های کنکور و سی دی های تبلیغاتی نمی‌شود موفق شد. گواه سخنمان نیز همین 42 درصدی هستند که درواقع به طور متوسط حتی به یک سؤال نیز پاسخ صحیح نداده‌اند.
این در حالی است که سؤال‌های بسیاری از دروس این رشته در آزمون سراسری جنبه حفظی دارند و دانش آموز تنها باید وقت بگذارد و کتاب درسی خود را بخواند تا پاسخگوی سؤال‌ها باشد؛ اما می‌بینیم که در همین دروس (دروسی مثل تاریخ و جغرافیا) هیچ داوطلبی در سال 92 به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده است و فقط 27/3 درصد داوطلبان انسانی سال 92 به بیش از 40 درصد سؤال‌های این دو درس پاسخ صحیح داده‌اند. بهانه اکثر داوطلبان نیز این است که حجم کتاب‌های این دو درس زیاد است؛ وگرنه اکثر قریب به اتفاق آنها مشکلی با نوع سؤال‌ها و درک دروس ندارند.
به یاری جدول‌های زیر، شما می‌توانید اطلاعات لازم را در این زمینه کسب کنید. گفتنی است که در هر جدول بترتیب، تعداد داوطلبان حاضر در جلسه آزمون سراسری سال 92 که در هر درس، درصد 33- تا 30- کسب کرده‌اند (این دسته از داوطلبان حدوداً به همه سؤال‌های یک درس پاسخ منفی داده‌اند) تا داوطلبانی که در هر درس به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌‌اند، به درصد و عدد آمده است.
منبع : هفته نامه پیک سنجش
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
 
ادبیات فارسی عمومی
-33/33_ -30
13
./005 %
 
-30 _-20
622
24/.%
-20 _ -10
6821
%2/65
 
-10 _ 0
65270
%25/36
 
0_10
78120
%30/35
 
10_20
61258
23/80%
 
20_30
26109
%10/14
 
30_40
12816
%4/98
 
40_50
4001
%1/55
 
50_60
1615
62/.%
 
60_70
485
18/.%
 
70_80
171
066/.%
 
80_90
35
013/.%
 
90_100
1
0003/.%
 
100
1
0003/.%
 
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
عربی عمومی
-33/33_ -30
10
./003 %
-30 _-20
653
25/.%
-20 _ -10
6447
%2/5
-10 _ 0
86902
%33
0_10
84048
32/36%
10_20
51112
19/86%
20_30
14572
%5/66
30_40
6787
%2/63
40_50
2911
%1/13
50_60
1818
70/.%
60_70
1044
40/.%
70_80
769
29/.%
80_90
226
08/.%
90_100
37
014/.%
100
2
0007/.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
مــــعـارف
-33/33_ -30
26
./01 %
-30 _-20
1107
43/.%
-20 _ -10
12013
%4/66
-10 _ 0
79029
%30/7
0_10
82512
%32
10_20
49580
19/26%
20_30
16154
%6/27
30_40
8403
%3/26
40_50
3906
%1/51
50_60
2454
95/.%
60_70
1268
49/.%
70_80
703
027/.%
80_90
171
06/.%
90_100
11
004/.%
100
1
0003/.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
زبان خارجی
 
-33/33_ -30
19
007/.%
-30 _-20
649
25/.%
-20 _ -10
5579
2/16%
-10 _ 0
176345
68/5%
0_10
53707
20/87%
10_20
14658
5/69%
20_30
3755
1/45%
30_40
1578
61/.%
40_50
539
20/.%
50_60
271
10/.%
60_70
120
04/.%
70_80
82
03/.%
80_90
32
01/.%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
ریاضــی
 
-33/33_ -30
71
02/.%
-30 _-20
1776
69/.%
-20 _ -10
7954
3/09%
-10 _ 0
176682
68/65%
0_10
55299
21/48%
10_20
10553
4/10%
20_30
2678
1/04%
30_40
1167
45/.%
40_50
580
22/.%
50_60
312
12/.%
60_70
171
066/.%
70_80
63
02/.%
80_90
22
008/.%
90_100
9
003%
100
1
0003%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
اقــتصـــاد
-33/33_ -30
220
08/.%
-30 _-20
2041
79/.%
-20 _ -10
8951
3/47%
-10 _ 0
107543
%41/79
0_10
54753
21/27%
10_20
41768
%16/23
20_30
16053
%6/23
30_40
11826
%4/59
40_50
5650
%2/19
50_60
4602
1/78%
60_70
1996
77/.%
70_80
1459
56/.%
80_90
323
12/.%
90_100
123
04/.%
100
30
01/.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
 
ادبیات اختصاصی
 
-33/33_ -30
10
003/.%
 
-30 _-20
456
17/.%
-20 _ -10
5385
2/09%
 
-10 _ 0
71704
27/8%
 
0_10
98930
38/44%
 
10_20
56061
21/78%
 
20_30
16638
6/46%
 
30_40
4761
1/85%
 
40_50
1776
69/.%
 
50_60
821
31/.%
 
60_70
445
017/.%
 
70_80
228
08/.%
 
80_90
106
04/.%
 
90_100
16
006%
 
100
1
0003%
 
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
 
عربی اختصاصی
-33/33_ -30
42
016/.%
 
-30 _-20
1224
47/.%
-20 _ -10
6382
2/48%
 
-10 _ 0
106937
%41/55
 
0_10
79527
30/90%
 
10_20
37385
%14/52
 
20_30
12837
%4/98
 
30_40
5528
%2/14
 
40_50
2818
%1/09
 
50_60
1818
70/.%
 
60_70
1213
47/.%
 
70_80
883
34/.%
 
80_90
541
21/.%
 
90_100
159
06/.%
 
100
44
009/.%
 
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
 
تاریخ و جغرافیا
-33/33_ -30
4
001/.%
 
-30 _-20
317
12/.%
-20 _ -10
3856
1/49%
 
-10 _ 0
50447
19/60%
 
0_10
80936
31/45%
 
10_20
66593
25/87%
 
20_30
33048
12/84%
 
30_40
13640
5/30%
 
40_50
5452
2/11%
 
50_60
1995
77/.%
 
60_70
732
28/.%
 
70_80
271
10/.%
 
80_90
41
01/.%
 
90_100
6
002%
 
100
0
0%
 
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
علوم اجتماعی
-33/33_ -30
92
03/.%
-30 _-20
2244
87/.%
-20 _ -10
11871
4/61%
-10 _ 0
114232
%44/38
0_10
64974
25/24%
10_20
29985
%11/65
20_30
13950
%5/42
30_40
7911
%3/07
40_50
4701
%1/82
50_60
3070
1/19%
60_70
2104
81/.%
70_80
1250
48/.%
80_90
702
27/.%
90_100
182
07/.%
100
70
02/.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
فلسفه و منطق
-33/33_ -30
16
006/.%
-30 _-20
968
37/.%
-20 _ -10
9950
3/86%
-10 _ 0
117107
%45/50
0_10
84952
33/.1%
10_20
33321
%12/94
20_30
7707
%2/99
30_40
2455
95/.%
40_50
621
24/.%
50_60
197
07/.%
60_70
36
01/.%
70_80
7
002/.%
80_90
1
0003/.%
90_100
0
0%
100
0
0%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
257338
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان به عدد
تعداد داوطلبان به درصد
روانشناسی
-33/33_ -30
20
007/.%
-30 _-20
558
21/.%
-20 _ -10
3017
1/17%
-10 _ 0
39893
%15/50
0_10
45082
17/5%
10_20
51088
%19/8
20_30
38562
%14/98
30_40
27116
%10/53
40_50
17845
%6/93
50_60
13331
5/18%
60_70
9478
3/68%
70_80
6549
2/54%
80_90
3638
1/41%
90_100
910
35/.%
100
251
09/.%
کل داوطلبان حاضر در جلسه آزمون
 
257338

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...