آمار پاسخگویی داوطلبان به سؤال‌های آزمون سراسری سال 91 و92

آمار پاسخگویی داوطلبان به سؤال‌های آزمون سراسری سال 91 و92

 

 

 

آمار پاسخگویی داوطلبان به سؤال‌های آزمون سراسری سال‌های 91 و 92 داوطلبان چگونه پاسخ داده‌اند؟

«تصمیم گرفتم که به سؤال‌های عربی اصلاً جواب ندهم؛ در عوض، اختصاصی ها را حسابی می خوانم و در سؤال های اختصاصی جبران خواهم کرد.»

شبیه این جملات را هر ساله از تعدادی از داوطلبان آزمون سراسری می‌شنویم؛ افرادی که یک درس را کنار می‌گذارند و امیدوارند که در سایر درس‌ها درصد خوبی کسب کنند تا کنار گذاشتن یک درس را جبران کنند.

این دسته از داوطلبان توجه ندارند که پاسخگویی به تعداد معدودی از سؤال‌های یک درس هم می‌تواند بسیار مفید باشد و نقش مؤثری در تراز یک داوطلب خواهد داشت؛ برای مثال، سال گذشته از 228925 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی که در جلسه آزمون سراسری حضور داشتند، 62095 داوطلب، درس عربی را از 33- تا 1- درصد زده‌اند و تعداد قابل توجهی نیز به هیچ یک از سؤال های این درس پاسخ نداده‌اند؛ به عبارت دیگر، اگر داوطلبی فقط به یک سؤال عربی پاسخ صحیح داده باشد، از بیش از 30 درصد داوطلبان حاضر در جلسه، وضعیت بهتری داشته است. این آمار بیانگر اهمیت درس عربی در مقابل سایر دروس نیست، بلکه می‌خواهیم بگوییم که هیچ درسی را کامل کنار نگذارید (حتی درس‌هایی که کمترین ضریب را در آزمون سراسری دارند) و اگر به درسی علاقه‌مند نیستید یا در فهم آن و پاسخگویی به سؤال‌های آن درس مشکل دارید، مبحث یا مباحثی از آن درس را انتخاب کنید و فقط روی همان مباحث سرمایه‌گذاری نمایید تا بتوانید حداقل به چند سؤال آن درس پاسخ صحیح بدهید.

برای مثال، داوطلبی که سال گذشته تنها به 7 سؤال از 35 سؤال شیمی (20 درصد سؤال‌ها) پاسخ صحیح داده باشد (البته نباید به هیچ یک از سؤال‌ها پاسخ غلط داده باشد) از 195674 داوطلب جلوتر بوده است؛ یعنی از 47/85 درصد داوطلبان حاضر در آزمون، درصد بهتری کسب کرده است.
از سوی دیگر، عده‌ای از داوطلبان بدون آمادگی لازم و با اتکا به دانش و اطلاعات گذشته خود، به سؤال‌های یک درس پاسخ می‌دهند و همین مساله باعث می‌شود که در همان درس نمره منفی بگیرند؛ برای مثال، سال گذشته 87076 داوطلب گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در درس ریاضی نمره منفی کسب کرده‌اند.
در ضمن توجه داشته باشید که در برخی از دروس مثل ادبیات فارسی، تعداد افرادی که نمره منفی یا زیر10 درصد گرفته‌اند، کمتر از سایر دروس عمومی است (67038 داوطلب در درس ادبیات به کمتر از 10 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. این آمار در درس عربی 113580 داوطلب، درس معارف اسلامی 70832 داوطلب، و در درس زبان‌های خارجی 133846 داوطلب است)؛ اما از سوی دیگر، در بین دروس عمومی، در درس ادبیات کمترین آمار پاسخگویی را به 100 درصد سؤال‌ها داریم (فقط 2 داوطلب به 100 درصد سؤال‌های ادبیات پاسخ صحیح داده‌اند. این آمار در درس عربی 34داوطلب، درس معارف اسلامی 110 داوطلب، و در درس زبان‌های خارجی 66 داوطلب است)؛ به بیان دیگر، نحوه سؤال‌های ادبیات به گونه‌ای است که به طور نسبی می‌توان به حدود 3 سؤال این درس پاسخ صحیح داد؛ اما پاسخگویی به 25 سؤال این درس کار ساده‌ای نیست و نیاز به دانش بسیار و دقت لازم دارد.
بازهم می‌گوییم که کنکور یک مسابقه است و قرار نیست که شما به همه سؤال‌های آن پاسخ صحیح بدهید؛ بلکه لازم است که در مقایسه با سایر داوطلبان، وضعیت بهتری داشته باشید، و این امر بدون دقت و هوشمندی در پاسخگویی به سؤال‌ها به دست نخواهد آمد.
در نهایت باید گفت که آمار زیر، وضعیت داوطلبان دو سال گذشته را نشان می‌دهد و همان طور که آمار سال 91 با 92 در بعضی از دروس متفاوت است، می‌تواند وضعیت داوطلبان امسال نیز متفاوت باشد (سال 91 در درس ادبیات هیچ یک از داوطلبان به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند، اما در سال 92، 2 نفر به 100  درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند. همچنین سال 91 ، 2 نفر در درس ریاضی و یک نفر در درس فیزیک به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح داده‌اند، اما در سال 92، هیچ یک از داوطلبان در درس های ریاضی و فیزیک به 100 درصد سؤال‌ها پاسخ صحیح نداده‌اند).
آمار پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی به سؤال‌های آزمون سراسری سال‌های 91 و 92 می‌تواند تاییدی بر سخنان ما باشد.
* 33- درصد به معنای آن است که داوطلب به همه سؤال‌های یک درس پاسخ منفی داده است.


آمار پاسخگویی داوطلبان گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی در آزمون سراسری سال‌های 1391 و 1392
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان سال 92
تعداد داوطلبان سال 91
ادبیــات
30- تا 33/33-
5
2
20- تا 30 -
64
41
10- تا 20 -
1103
553
0 تا 10-
28507
7432
10 تا 0
37359
24030
20 تا 10
51421
45460
30 تا 20
42536
38728
40 تا 30
36208
29773
50 تا 40
17457
12924
60 تا 50
9125
5984
70 تا 60
3377
1762
80 تا 70
1398
588
90 تا 80
315
111
100 تا 90
48
14
100
2
 
جمع کل
228925
167402
عــــربی
30- تا 33/33-
4
1
20- تا 30 -
147
85
10- تا 20 -
1532
1022
0 تا 10-
60412
33104
10 تا 0
51485
43957
20 تا 10
49584
43024
30 تا 20
28391
19149
40 تا 30
17759
11340
50 تا 40
8482
6005
60 تا 50
5452
4397
70 تا 60
2784
2553
80 تا 70
1801
1769
90 تا 80
817
778
100 تا 90
241
198
100
34
20
جمع کل
228925
167402
 
 
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان سال 92
تعداد داوطلبان سال 91
فرهنگ و معــــارف
اسلامی
30- تا 33/33-
2
1
20- تا 30 -
158
68
10- تا 20 -
1755
784
0 تا 10-
31139
10597
10 تا 0
37778
23462
20 تا 10
43164
33036
30 تا 20
30341
27705
40 تا 30
26997
26800
50 تا 40
18663
17839
60 تا 50
16213
14066
70 تا 60
10528
7576
80 تا 70
7925
3994
90 تا 80
3322
1214
100 تا 90
830
240
100
110
20
جمع کل
228925
167402
زبــان انگلیسی
30- تا 33/33-
6
3
20- تا 30 -
223
159
10- تا 20 -
2203
1609
0 تا 10-
83134
50697
10 تا 0
48280
33295
20 تا 10
33864
24602
30 تا 20
18653
15208
40 تا 30
14570
12541
50 تا 40
9055
8004
60 تا 50
7307
6843
70 تا 60
4787
5164
80 تا 70
4034
4876
90 تا 80
2201
2988
100 تا 90
542
1078
100
66
335
جمع کل
228925
167402
 
 
 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان سال 92
تعداد داوطلبان سال 91
ریــــاضـی
30- تا 33/33-
1
0
20- تا 30 -
16
10
10- تا 20 -
956
677
0 تا 10-
86103
41494
10 تا 0
96746
68799
20 تا 10
24789
26701
30 تا 20
9636
12585
40 تا 30
5365
7655
50 تا 40
2686
4260
60 تا 50
1485
2550
70 تا 60
661
1426
80 تا 70
349
839
90 تا 80
108
319
100 تا 90
24
85
100
0
2
جمع کل
228925
167402
فــیزیک
30- تا 33/33-
2
0
20- تا 30 -
64
33
10- تا 20 -
1390
819
0 تا 10-
83743
42763
10 تا 0
86359
63247
20 تا 10
30017
27308
30 تا 20
12820
13866
40 تا 30
7164
8958
50  تا 40
3558
4723
60 تا 50
2051
2848
70 تا 60
1100
1477
80 تا 70
490
914
90 تا 80
142
352
100 تا 90
25
93
100
0
1
جمع کل
228925
167402


 
درس
محدوده نمره به درصد
تعداد داوطلبان سال 92
تعداد داوطلبان سال 91
شـــیمی
30- تا 33/33-
1
0
20- تا 30 -
99
62
10- تا 20 -
2001
1216
0 تا 10-
72234
37268
10 تا 0
83696
51744
20 تا 10
37643
31747
30 تا 20
16064
18191
40 تا 30
9283
12984
50 تا 40
4341
6985
60 تا 50
2193
4077
70 تا 60
850
1789
80 تا 70
370
924
90 تا 80
128
310
100 تا 90
19
98
100
3
7
جمع کل
228925
167402
 
 

داوطلبی که سال گذشته تنها به 7 سؤال از 35 سؤال شیمی (20 درصد سؤال‌ها) پاسخ صحیح داده باشد، از 195674 داوطلب جلوتر بوده است؛ یعنی از 47/85 درصد داوطلبان حاضر در آزمون ، درصد بهتری کسب کرده است

هفته نامه پیک سنجش

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...