برنامه ریزی موفق

برنامه ریزی موفق

تعدادی از  کارنامه های استفاده کنندگان از خدمات ما در آزمون

مرحله دوم شرکت تعاونی خدماتی سازمان سنجش آموزش کشور

خانم مهسا عقیلی (مدت زمان استفاده از خدمات ما : 2 ماه ) با معدل کتبی 57/13

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
568
3
در شهر
2896
6
در استان
21240
188
در کشور
11857
88
در سهمیه
11379
:نمره کل

خانم زهرا عابدینی ( مدت زمان استفاده از خذمات ما :  1ماه )

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
36
2
در شهر
432
13
در استان
21240
626
در کشور
4302
75
در سهمیه
 9427

خانم رضوان امیری ( مدت زمان استفاده از خدمات ما  )

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
4
2
در شهر
432
12
در استان
21240
611
در کشور
4302
74
در سهمیه
9445
:نمره کل

خانم راضیه امیری (مدت زمان استفاده از خدمات ما : 9 ماه)

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
4
1
در شهر
432
10
در استان
21240
411
در کشور
4302
48
در سهمیه
9785
:نمره کل

خانم کیمیا افشار محمدی ( مدت زمان استفاده از خدمات ما : 3 ماه ) با معدل کتبی :10/74

جدول شماره 3- رتبه کل،تعدادشرکت کننده و نمره کل در گروه آزمایشی مربوط
تعدادشرکت کنندگان
رتبه کل داوطلب
***
250
1
در شهر
3520
1
در استان
21240
25
در کشور
4302
30
در سهمیه
12351
:نمره کل

لیست کلیه افراد بزودی از طریق همین وب سایت اعلام میگردد...................

 

 

 

 

 

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...