تغييرات آزمون سراسري بعد از انقلاب اسلامي

تغييرات آزمون سراسري بعد از انقلاب اسلامي

تغييرات آزمون سراسري بعد از انقلاب اسلامي

داوطلبان عزيز! در شماره گذشته، به ضرورت شکل‌گيري سازمان سنجش آموزش کشور در راستاي نياز به برگزاري آزمون سراسري براي دستيابي به عدالت آموزشي پرداختيم و به اين نکته اشاره کرديم که طبق تصميم ستاد انقلاب فرهنگي، وقفه‌اي دو ساله در برگزاري آزمون سراسري رخ داد و در سال‌هاي 1359 و سال 1360 کنکور برگزار نشد.

همين طور اشاره کرديم که آزمون سراسري در سال 1361 فقط براي رشته‌هاي پزشکي، فني و مهندسي، کشاورزي، و الهيات و معارف اسلامي برگزار شد و در آن، علاوه بر سهميه مناطق، که قبلاً در پذيرش داوطلبان ورود به دانشگاه مؤثر بود، سهميه رزمندگان نيز در همين سال اضافه گرديد.

آزمون سراسري سال 1362 در دو مرحله تستي و تشريحي، با شش گروه آزمايشي و در پنج سهميه مختلف و با ايجاد شرايط سني براي داوطلبان (حداکثر 23 سال) برگزار شد. در اين آزمون، هوش و استعداد تحصيلي، به عنوان يکي از دروس امتحان عمومي، ضريب سه داشت و داوطلبان ميتوانستد حداکثر 12 رشته را در پشت کارت ورود به جلسه آزمون خود انتخاب نمايند.

آزمون سراسري سال 1363 نيز همانند سال پيش از آن بود؛ با اين تفاوت که در اين سال، آييننامه تغيير رشته و محل تحصيل و نيز آييننامه انتقال دانشجويان به اجرا درآمد. آزمون سراسري سال 1364 به صورت يک مرحلهاي و با چهار گروه آزمايشي و براساس امکانات آموزشي مناطق مختلف کشور، سهميه پنجگانه مناطق به علاوه سهميه نهادهاي انقلاب اسلامي برگزار شد.

طرح بوميگزيني و سهميه مناطق محروم نيز براي اولين بار در سال 1365 مطرح شد؛ ضمن آنکه آييننامه انتقال و جابجايي نيز در اين سال لغو گرديد؛ ولي بقيه موارد، شرايط و ضوابط آزمون سراسري سال 1365 همانند سال قبل از آن بود.

از سال 1361 به مدت پنج سال، پذيرش داوطلبان طبق نظر ستاد انقلاب فرهنگي بر عهده اداره کل گزينش دانشجو (زير نظر معاونت دانشجويي وزارت فرهنگ و آموزش عالي) بود، اما در سال 1366 سازمان سنجش آموزش کشور احياء شد و برگزاري آزمون سراسري مجدداً به اين سازمان محول گرديد.

 آزمون سال 1366 نيز همانند سال پيش از خود بود؛ با اين تفاوت که سؤالات تمامي گروههاي آزمايشي اين آزمون، به صورت تستي بود و انتخاب رشته داوطلبان هم در 14 رشته‌محل انجام شد. در اين آزمون، پذيرش در رشته‌هاي مرتبط با زبانهاي خارجي، از تمام گروه‌هاي آزمايشي انجام شد. آزمون سراسري سال 1367 نيز همانند سال قبل از خود بود و فقط پذيرش در رشته‌هاي زبانهاي خارجي، بر اساس نمره کل امتحان عمومي، با ضرايب خاص، از بين تمام گروه‌هاي آزمايشي انجام گرفت.

در فاصله سالهاي 1362 تا 1368، تعداد 2.992.843 نفر داوطلب شرکتکننده در مجموع آزمون‌هاي سراسري اين سال‌ها شرکت کرده‌اند و از اين ميان، مجموعاً 356.829 نفر پذيرفته شده‌اند؛ به عبارت ديگر، 92/11 درصد داوطلبان، يعني تقريباً از هر هشت نفر يک نفر، در اين بازه زماني در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتي پذيرفته شدند.

آزمون سراسري سال 1368 با چهار گروه آزمايشي و به دو صورت تستي و تشريحي برگزار گرديد. در آزمون سراسري اين سال، سهميه مناطق، از پنج منطقه به سه منطقه کاهش يافت و در مجموع، سهميه‌ها به هشت سهميه رسيد. ضمناً انتخاب رشته و مواد امتحاني گروههاي آزمايشي نيز مانند سال 1367 بود؛ با اين تفاوت که معدل کتبي با تاثير مثبت و ضريب يک در آزمون عمومي اعمال شد و با مصوبه هيات دولت، حدّ نصاب استفاده از سهميه رزمندگان، از 80 درصد به 75 درصد کاهش يافت.

آزمون سراسري در سال 1369 براي دومين بار به صورت دو مرحلهاي برگزار شد و داوطلباني که به مرحله دوم راه نمييافتند، فقط ميتوانستند رشتهمحلهاي کارداني را انتخاب نمايند.

براي اولين بار در مراکز تريبت معلم با آزمون سراسري دانشجو پذيرفته شد؛ ضمن آنکه امکان انتخاب رشته داوطلبان به 150 رشته محل افزايش يافت و معدل آنها با تاثير مثبت و ضريب دو در آزمون عمومي اعمال شد.

در اين سال طرح بوميگزيني نيز به اجرا درآمد. در فاصله سالهاي 1367 تا 1369، مجموعاً تعداد 8.350.379 نفر داوطلب شرکت در آزمون سراسري بودهاند و از اين ميان، مجموعاً تعداد 911.122 نفر در اين آزمون پذيرفته شده‌اند؛ به عبارت ديگر، 10.91 درصد داوطلبان، يعني تقريباً از هر نه نفر يک نفر، در اين آزمون در بازه زماني ياد شده پذيرفته شده‌اند.

در آزمون سراسري سال 1370 سؤالات براي همه گروههاي آزمايشي، تستي و به صورت دو مرحلهاي بود و در طرح بوميگزيني، نواحي بومي و قطبهاي آموزشي در اين آزمون مطرح گرديد؛ ضمن آنکه در اين سال، نيز براي اولين بار در دورههاي شبانه و پيامنور، به صورت متمرکز و نيمهمتمرکز دانشجو پذيرفته شد.

آزمون سراسري سال‌هاي 1371، 1372 و 1373 نيز همانند گذشته بود؛ با اين تفاوت که در سال 1372 معدل کتبي به صورت يک درس مستقل، با ضريب دو و تاثير مثبت در نمره کل نهايي محاسبه گرديد.

از سال 1374 تا 1376، همه شرايط و ضوابط آزمون سراسري، همانند سال 1372 بود؛ با اين تفاوت که در آزمون سراسري سال 1374 براي اولين بار در مؤسسات آموزش عالي غيرانتفاعي و غيردولتي (نوع دوم) نيز دانشجو پذيرفته شد. در آزمون سراسري سال 1376 نيز معدل فقط براي نظام آموزشي قديم به عنوان يک درس عمومي با ضريب دو، در گزينش نهايي تاثير مثبت يافت؛ ضمن آنکه همچنين سهميههاي آزمون سراسري، در اين سال به 9 سهميه افزايش يافت.

ادامه دارد

متن برگرفته شده از:

–       مصاحبه شفاهي: توکلي، حسين(1392). معاون اجراء آزمونها و مشاور عالي سابق سازمان سنجش آموزش کشور.

–          آقا بابا، ابوالفضل(1398). جامعه شناسي کنکور . سازمان سنجش آموزش کشور.

–          آرشيو دفترچههاي آزمون سراسري.

آيا مـي‌دانيـد

  سؤال: اگر در آزمون‌هاي سراسري سال‌هاي گذشته، از سهميه ايثارگران براي قبولي در دوره‌هاي غير روزانه استفاده کرده باشم، آيا مي توانم در آزمون سال جاري نيز از سهميه ايثارگران استفاده کنم؟ پاسخ: بله ، اگر از سهميه ايثارگران در دوره‌هاي غير روزانه سال گذشته استفاده کرده و يا حتي قبول شده‌ باشيد، باز هم مي توانيد در آزمون سال جاري نيز براي پذيرش در تمامي دوره‌ها، از اين سهميه استفاده کنيد. تذکر: دوره‌هاي غير روزانه، شامل: دوره‌هاي شبانه، پيام‌نور، غير انتفاعي، شهريه‌پرداز، و دانشگاه آزاد است.

پاسخ: بله ، اگر از سهميه ايثارگران در دوره‌هاي غير روزانه سال گذشته استفاده کرده و يا حتي قبول شده‌ باشيد، باز هم مي توانيد در آزمون سال جاري نيز براي پذيرش در تمامي دوره‌ها، از اين سهميه استفاده کنيد.

تذکر: دوره‌هاي غير روزانه، شامل: دوره‌هاي شبانه، پيام‌نور، غير انتفاعي، شهريه‌پرداز، و دانشگاه آزاد است.

*هفته نامه پیک سنجش

پاسخ دهید

هیچ نظری تا کنون برای این مطلب ارسال نشده است، اولین نفر باشید...