انگيزه داشتن، مهم‌تر از تلاش

انگيزه داشتن، مهم‌تر از تلاش

الان که مشغول خواندن اين
مقاله هستيد، حدود دو ماه تا آزمون سراسري باقي مانده است؛ مدت زماني که
همه شما عزيزان، چه آنهايي که قبلاً خوب مطالعه کردهايد و چه آنهايي که
مطالعه چندان رضايت بخشي نداشتهايد، ميتوانيد در اين زمان، کلي کار انجام
داده و وضعيت خود را به طور کامل تغيير داده و بهتر کنيد؛ اما اين شرايط،
کاملاً بستگي به شما و روحيهتان دارد. ديروز دو نفر از عزيران کنکوري که
دقيقاً در شرايط يکساني درس ميخوانند با يکديگر درباره کنکور صحبت
ميکردند: يکي از اين افراد از عملکرد خود راضي بود و ديگري با اينکه تلاش
خيلي زيادي کرده بود، هنوز هم از تلاش خود رضايت نداشت و ميگفت مطمين است
که آزمون خوبي نخواهد داد.

الان که مشغول خواندن اين
مقاله هستيد، حدود دو ماه تا آزمون سراسري باقي مانده است؛ مدت زماني که
همه شما عزيزان، چه آنهايي که قبلاً خوب مطالعه کردهايد و چه آنهايي که
مطالعه چندان رضايت بخشي نداشتهايد، ميتوانيد در اين زمان، کلي کار انجام
داده و وضعيت خود را به طور کامل تغيير داده و بهتر کنيد؛ اما اين شرايط،
کاملاً بستگي به شما و روحيهتان دارد. ديروز دو نفر از عزيران کنکوري که
دقيقاً در شرايط يکساني درس ميخوانند با يکديگر درباره کنکور صحبت
ميکردند: يکي از اين افراد از عملکرد خود راضي بود و ديگري با اينکه تلاش
خيلي زيادي کرده بود، هنوز هم از تلاش خود رضايت نداشت و ميگفت مطمين است
که آزمون خوبي نخواهد داد.
ميدانيد اختلاف اين دو نفر
در چه چيزي است؟ يکي از آنها به خود و تواناييهايش اعتماد داشت و ديگري با
وجود همه تلاشي که انجام داده بود، به خود و تواناييهايش ايمان نداشت.
همين موضوع باعث ميشود تا او و ساير عزيزاني که شبيه اين داوطلب گرامي
هستند، نتوانند با انگيزه راهشان را ادامه داده و بتوانند نتيجهاي که
مطابق تلاششان باشد، کسب کنند. هر چه شما عزيزان به زمان برگزاري کنکور
نزديکتر ميشويد اهميت روزها و دقايق برايتان بيشتر ميشود و در چنين
شرايطي، يک انگيزه بالا و خوب ميتواند موتور محرک خوبي براي پيشرفت شما و
کسب نتيجه بهترتان شود.
قبل از هر چيز به شما «خسته
نباشيد» ميگوييم و برايتان آرزوي بهترينها را داريم و از خدا ميخواهيم
به آنچه که در روياهايتان ترسيم کردهايد، برسيد؛ اما حتماً مي دانيد که
شرط رسيدن به جايگاههاي عالي و اهداف بلند، فقط ترسيم روياهاي مثبت و دعاي
اطرافيان نيست؛ نه اينکه بيتاثير باشد، اما شرط اصلي، همان اراده و تلاش
شماست. ساده بگوييم: اگر اراده شما ضعيف باشد تلاشي در کار نيست و حتي اگر
بخواهيد به اهداف شيرين و عالي فکر کنيد، اين انگيزه و اراده شماست که
تاثير نهايي را خواهد گذاشت. هر چه به زمان برگزاري کنکور نزديک ميشويم،
برخي از کنکوريهاي عزيز، احساس نااميدي کرده و حتي برخي از آنها به ماندن
در پشت کنکور ميانديشند؛ البته کساني نيز هستند که همچنان با انگيزه به
پيش ميروند، و شرايط بدي که ممکن است گاهي پيش بيايد و حرفهاي نااميد
کننده اطرافيان هم تاثيري در نيروي اراده و انگيزه اين عزيزان نخواهد
گذاشت.
در اين مقاله ميخواهيم با
شما عزيزان درباره شرايط مختلفي که ممکن است در اين روزها داشته باشيد و
کاري که بايد براي بهتر شدن وضعيتتان تا کنکور انجام دهيد، صحبت کنيم.
خدا قوت
در ميان شما داوطلبان عزيز،
افراد زيادي وجود دارند که تا الان بخوبي تلاش کرده، با برنامهريزي پيش
رفته و مطالعه موفقي داشتهاند. يک «خدا قوت» اساسي نثار اين عزيزان
ميکنيم. بايد بدانيد که روزهاي باقي مانده تا زمان برگزاري کنکور، بسيار
مهم است. همان گونه که احتمالاً ميدانيد، يک ماه پاياني تا کنکور و دوران
جمعبندي، سومين گذرگاه طلايي کنکور ناميده ميشود. اين موضوع، بسيار مهم
است که شما داوطلبان عزيز در اين روزهاي باقي مانده تا زمان برگزاري آزمون
ساسري، چه عملکردي داشته باشيد و چگونه ادامه دهيد. از شما عزيزان
ميخواهيم که مانند گذشته با انگيزه و با انرژي ادامه دهيد و اگر تا الان
طبق برنامه پيش رفتهايد، اجازه ندهيد که هيچ چيز و هيچ شخصي، شما را
نااميد کرده يا به ارادهتان خللي وارد کند. به اين نکته نيز توجه داشته
باشيد که در بهترين شرايط به سر ميبريد و تا پيروزي و موفقيت و رسيدن به
اهدافتان، فقط چند قدم فاصله داريد؛ البته چند قدمي که بسيار مهم است و شما
بايد همچنان بخوبي به راه خود تا روز برگزاري آزمون ادامه دهيد.
شما عزيزان که تا الان طبق
برنامه پيش رفتهايد، حتماً نگاهي به آنچه بايد در ادامه انجام دهيد،
بيندازيد و زمان خود را با کارهايي که بايد انجام دهيد، مطابقت داده و با
توکل به خدا و اميد و انگيزه، براي پيمودن ادامه راه برنامهريزي کنيد. اين
دوران براي شما ميتواند دوران جمعبندي و تستزني سرعتي باشد؛ پس روي اين
کارها تمرکز کنيد و اجازه ندهيد که مسايل کوچک باعث نااميدي شما گردد. به
همين خاطر، خودتان را در جايي که دوست داريد، تصور کنيد و باانگيزه به
راهتان ادامه دهيد.
نااميد نشو
مسعود نگاهي به کارنامه آزمون
آزمايشي خود انداخت و آهي کشيد و با خودش گفت: «اين همه تلاش کردم، اين
همه زحمت کشيدم … آخرشم شد اين. حتماً توي کنکورم با وجود اون همه داوطلب،
وضعيتم همينه… چرا اينطوري شده؟! چرا؟! اصلاً امسال ديگه واسم مهم نيست.
واي ميستم و سال بعد کنکور ميدم…»
حرفهاي مسعود ميتواند حرف
برخي از شما عزيزان داوطلب هم باشد؛ کساني که خوب تلاش کردهاند، اما با
پيش آمدن يک موضوع ساده و کوچک، بلافاصله نااميد ميشوند. اگر شما جزو اين
دسته از عزيزان هستيد، بايد بگوييم که آنچه بيش از هر چيزي ممکن است بر
توان و يادگيريتان در اين ايام تاثير بگذارد، از دست دادن روحيه و نااميدي
است؛ اما مهمتر اينکه زمان باقي مانده تا روز برگزاري آزمون سراسري، زمان
نااميد شدن نيست، بلکه زمان تلاش بيشتر با انگيزه بالاست. يک آزمون
آزمايشي، اشتباه زدن چند تست، فراموش کردن چند نکته يا موضوع درسي و حتي
بيشتر از اينها، نبايد روحيه شما را درهم بريزد. اگر از قبل براي کنکور
مطالعه داشتهايد و خيلي کم، نااميدي و فکر موفق نشدن در کنکور به سراغتان
ميآيد، سعي کنيد که با يادآوري نقاط قوت خود، بر اين فکر غلبه کنيد؛ اينکه
چه درسهايي را خوب مطالعه کردهايد و در کدام مباحث قوي هستيد. به خود
بگوييد که هيچ تلاشي بي نتيجه نيست و مطمين باشيد که پاداش تلاش خود را به
بهترين وجهي خواهيد گرفت.
داوطلبان زيادي هستند که حتي
وقتي به آزمونهاي آزمايشي يا تستها هم بخوبي جواب ميدهند، باز هم نگران
نتيجه کنکور هستند و با ديدن ساير داوطلبان، احساس ميکنند که در مقايسه با
آنها، چندان درس نخواندهاند و موفق نخواهند شد. توجه داشته باشيد که اين
احساس، يک احساس کاذب و مخرب است و نبايد به آن توجه کنيد. در مقابل اين
احساس، به خود بگوييد که تمام تلاش خود را در روزهاي باقي مانده تا زمان
برگزاري آزمون سراسري خواهيد کرد و با اطمينان به خود و تواناييهايتان
موفق خواهيد شد. به خاطر داشته باشيد که نااميدي، بدترين دشمن موفقيت و
رسيدن به اهداف است؛ در عوض، داشتن انرژي مثبت و تفکر خوب براي رسيدن به
موفقيت، بسيار مؤثر است. فقط بگوييد: «من ميتوانم و موفق ميشوم» همين و
بس. خوب پس ديگر وقت ناراحتي نيست. بلند شويد و با يک انگيزه مثال زدني تا
روز برگزاري کنکور، فقط درس بخوانيد و با تلاش دو چندان به استقبال موفقيت
برويد.
الان وقتش نيست
مينا تلاش زيادي کرده و براي
کنکور تا آنجا که مي توانسته، زحمت کشيده، اما چند روزي مي شود که احساس
خستگي کرده و درس را کنار گذاشته است. گاهي اين حس به سراغ برخي ديگر از
داوطلبان هم ميآيد؛ احساس خستگي و اينکه ترجيح ميدهند ديگر دست از مطالعه
کشيده و استراحت کنند. قبل از هر چيز بايد اشاره کنيم که حق با همه شما
عزيزان است. روند آمادگي براي کنکور، يک روند طولاني است و ممکن است که
بسياري از شما عزيزان به دفعات و در اوقات مختلف دچار چنين احساسي شده
باشيد.
براي اينکه بر اين احساس غلبه
کنيد، ميتوانيد کارهاي مختلفي انجام دهيد. اگر جزو آن دسته از داوطلباني
هستيد که ساعات طولاني مطالعه ميکنند، ممکن است که انرژي و توان شما کاهش
پيدا کرده و اين احساس ناشي از همين موضوع باشد. ميتوانيد يک روز يا چند
ساعتي در طي چند روز را براي استراحت خود خالي کنيد. نگاهي به برنامه خود
بيندازيد و درسهايي را که بيشتر مطالعه کردهايد يا آمادگي بيشتري در آنها
داريد، از برنامه دو سه روزه خود حذف کرده و در عوض وقتي را براي
استراحتتان خالي کنيد. حتماً توجه داشته باشيد که اين استراحت لازم است؛
چون باعث ميشود که بعداً شما با انرژي و انگيزه بيشتري درس بخوانيد.
اگر جزو آن دسته از داوطلباني
هستيد که يک برنامه معمولي داريد و با اين همه، احساس خستگي ميکنيد، چند
ساعتي را به انجام کارهاي دلخواه خود بپردازيد. ديدن يک فيلم يا يک دوست،
رفتن به پارک يا حتي زنگ زدن به دوستي که به شما انگيزه ميدهد، از جمله
اين کارهاست؛ اما به خاطر داشته باشيد که اين استراحت نبايد طولاني باشد؛
زيرا الان وقت استراحت طولاني نيست. شما به زمان مهمي از ايام آمادگي براي
کنکور رسيدهايد و بايد درسهاي نخوانده يا مرور نشده را خوانده و جمعبندي
نهايي را انجام دهيد و تستزني سرعتي داشته باشيد. به خود بگوييد که انسان
قوي و توانمندي هستيد و ميتوانيد تا روز برگزاري کنکور با انگيزه ادامه
دهيد و در روزهاي بعد از برگزاري کنکور تا رفتن به دانشگاه، هر چه قدر که
ميخواهيد استراحت کنيد. يک «يا مسعود» بگوييد و با توکل به خدا ادامه
دهيد. ضمناً به تغذيه و خوابتان هم دقت کنيد؛ چون ممکن است که بخشي از
خستگي شما به اين دليل باشد. بيش از حد از خودتان کار نکشيد، اما اجازه
ندهيد که خستگي بر شما غلبه کرده و مانع مطالعه شما در روزهاي باقي مانده
 تا زمان برگزاري آزمون سراسري شود.
تو هم ميتواني
آنديا در گوشهاي آرام نشسته
بود و به روزهايي که به بهانههاي مختلف نتوانسته بود، درس بخواند، فکر
ميکرد و افسوس ميخورد و با خود ميگفت: «حيف! حالا افسوس خوردن به چه درد
مي خوره؟!» ممکن است که برخي از شما عزيزان داوطلب هم مثل آنديا باشيد و
تا به حال مطالعه خوب و کافي نداشته و از وقت خود بخوبي بهره نبرده باشيد.
داوطلبان گرامي که در اين وضعيت هستند، گمان ميکنند که ديگر نميتوانند
درس خوانده و براي آزمون سراسري آماده شوند؛ اما اين موضوع درست نيست. يک
انگيزه بالا و يک انرژي و اراده مثال زدني، ميتواند شما را به هر آنچه
ميخواهيد، برساند. در سالهاي قبل، تعدادي از عزيزان بودند که در زمان
کوتاهي قبل از برگزاري کنکور، تصميم گرفتند تا با جديت درس خوانده و توان
خود را بسنجند و واقعاً موفق هم شدند؛ حتي افرادي در اين بين وجود داشتند
که در رشتههايي مثل پزشکي قبول شده و باعث تحسين ديگران شدند. ژاپنيها
ميگويند: «اگر کسي کاري را انجام داده است، قطعاً شما نيز ميتوانيد…» اگر
به اين جمله معتقد نيستيد، به خاطر ضعف اراده و خودکم بيني شماست. فقط
کافي است تمام باورهاي غلطي را که در ذهنتان به خاطر سپردهايد، پاک کنيد و
خودتان از نو، باورهايي را انتخاب کنيد که به نفع آيندهتان است.
 از همين امروز نه، از همين
حالا تصميم بگيريد که تمام انرژيتان را گذاشته و براي اهدافتان، قدمهاي
محکمي برداريد. باور کنيد که ميتوانيد.
منتظر چه هستيد؟ بلند شويد و
به عنوان اولين قدم، يک برنامه خوب تدوين کنيد؛ چون وقت زيادي نداريد و
بايد به طور گزيده و حساب شده کار کنيد. درسها يا مباحثي را که در
بودجهبندي مهم هستند و شما آنها را نميدانيد، در اولويت قرار دهيد و
درسهاي غير مهم يا آنهايي را که مي دانيد، حذف کنيد و با توکل به خدا و با
انرژي و انگيزه شروع کنيد و باور کنيد که اصلاً دير نيست و در زمان باقي
مانده ميتوانيد کارهاي زيادي انجام دهيد. منتظر چه هستيد؟ فقط کافي است که
بخواهيد و اراده کنيد. اجازه ندهيد که هيچ چيز و هيچ فردي شما را از
تصميمي که گرفتهايد منصرف کند. به اين موضوع فکر کنيد که نتيجه يک مسابقه
در پايان آن مشخص ميشود و نه در ميانه مسابقه يا اوايل آن؛ پس شما هم پيش
از امتحان قضاوت نکرده و فقط درس بخوانيد و جديت به خرج دهيد؛ در ضمن اين
باور را هم مهمان قلب خود کنيد: «من ميتوانم و مطمينم و ايمان دارم که
تمام کاينات در راستاي خواستهها و اهداف من حرکت ميکند». به خود انگيزه
دهيد و از تمام لحظههاي باقي مانده به بهترين شکلي استفاده کنيد.
هيچ تلاشي بي نتيجه نيست

هيچ تلاشي بدون فايده نخواهد بود و هيچ زحمتي گم نميشود. اهداف هر شخصي با توجه به تلاش و کوشش او رقم ميخورد و اهداف ما زاييده تلاش و فکر ما هستند؛ تلاشي که ميکنيم و تصوري که نسبت به خودمان و تواناييهايمان داريم؛ پس اميدتان به خدا باشد و در اين روزهاي باقي مانده با انرژي درس بخوانيد و برآوردي درست و واقعي از وضعيتتان داشته باشيد و بدون شماتت خود يا غرور کاذب، به بهترين شکلي برنامه خود را تنظيم کرده و در راستاي عمل به آن برنامه اقدام کنيد. همچنين پيوسته بگوييد: «ميتوانم، ميتوانم و ميتوانم. موفق ميشوم، موفق ميشوم و موفق ميشوم». درس بخوانيد و تلاش کنيد. خودتان را در موقعيتي که دوست داريد باشيد، تصور کنيد و نااميديها را کنار بگذاريد و بقيه کارها را به خدا بسپاريد و مطمين باشيد که او بهترين ها را براي شما رقم خواهد زد.

 *هفته نامه پیک سنجش

پاسخ دهید

1 نظر

یاسمن  ۱۳۹۷/۰۳/۲۰ - ۱۳:۲۱:۱۱

سلام استاد .. وقت تون بخیر .. استاد این مطلب درسته اگه کسی توی کنکور یک درس رو ۱۰۰درصد بزنه سازمان سنجش به عنوان جایزه۳۳درصد بهش جایزه میده؟تاثیر این۳۳درصد چقدره؟

علی سلیمانی (sanjeshy)  ۱۳۹۷/۰۳/۲۱ - ۰۰:۱۹:۴۱

تماس بگیرید عزیزم