تصویر ثابت

آزمون سراسری 1391 * دانلود رایگان سوالات کنکور

آزمون سراسری 1391 * دانلود رایگان سوالات کنکور

[http://www.uplooder.net/img/image/17/287a8fc818bca6f2b3f99363a94155f3/91.jpg] دانلود آزمون سراسری 1391 - رشته علوم ریاضی و فنی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی س...

استراتژی شما در هفته‌های آخر

استراتژی شما در هفته‌های آخر

من خدا را دارم، کوله بارم بر دوش     به سفر باید رفت، تا ته خوشبختی تو اگر لرزیدی، از سفر ترسیدی، تو بگو از ته قلب،  من خدا را دارم چند هفته بیشتر به زمان برگزاری کنکور باقی نمانده است . د‌ر روزهایی که مقابل روی خود‌ د‌ارید، باید‌ د‌ر نهایت د‌قت و هوشی...

آزمون سراسری 1390

آزمون سراسری 1390

[http://www.uplooder.net/img/image/8/0ff5a32238820d722da00a4a63445433/46.jpg] دانلود آزمون سراسری 1390 - رشته علوم ریاضی و فنی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی سلیمانی [http://www.uplooder.net/img/image/6/c52f3281a7...

آزمون سراسری 1390 * دانلود رایگان سوالات کنکور

آزمون سراسری 1390 * دانلود رایگان سوالات کنکور

[http://www.uplooder.net/img/image/8/0ff5a32238820d722da00a4a63445433/46.jpg] دانلود آزمون سراسری 1390 - رشته علوم تجربی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی سلیما...

آزمون سراسری 1389

آزمون سراسری 1389

[http://www.uplooder.net/img/image/12/670a6e0c8f31d408a6735676c1d9a603/45.jpg] دانلود آزمون سراسری 1389 - رشته علوم تجربی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی س...

آزمون سراسری 1389 * دانلود رایگان سوالات کنکور

آزمون سراسری 1389 * دانلود رایگان سوالات کنکور

[http://www.uplooder.net/img/image/12/670a6e0c8f31d408a6735676c1d9a603/45.jpg] دانلود آزمون سراسری 1389 - رشته علوم ریاضی و فنی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی سلیما...

سوالات داوطلبان آزمون سراسری 1394

سوالات داوطلبان آزمون سراسری 1394

[http://www.uplooder.net/img/image/94/e0d154117d0742e461f8d68241594d21/44.jpg] داوطلبان کنکور در فاصله تنها 6 روز مانده به آزمون سراسری به دنبال اطلاعاتی در رابطه با چگونگی دریافت کارت آزمون، حضور در آزمون و چگونگی طرح سوالات هستند . در ادامه مطلب پیرا...

آزمون سراسری1388

آزمون سراسری1388

[http://www.uplooder.net/img/image/91/0b22dfbe41521ba1ce6f4de957e68989/72.jpg] دانلود آزمون سراسری 1388 - رشته علوم تجربی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی سلیما...

آزمون سراسری 1388 * دانلود رایگان سوالات کنکور

آزمون سراسری 1388 * دانلود رایگان سوالات کنکور

[http://www.uplooder.net/img/image/91/0b22dfbe41521ba1ce6f4de957e68989/72.jpg] دانلود آزمون سراسری 1388 - رشته علوم ریاضی و فن ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی سلیما...

آزمون سراسری 1387 ( خارج از کشور )

آزمون سراسری 1387 ( خارج از کشور )

[http://www.uplooder.net/img/image/20/fbf36333f19992239eca64c084196f20/83.jpg] دانلود آزمون سراسری 1387 - رشته علوم تجربی ( مطابق با کتب درسی جدید ) خارج از کشور سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی سلیما...

آزمون سراسری 1387

آزمون سراسری 1387

[http://www.uplooder.net/img/image/21/678618934af29026fff3d40ae32dd421/13.jpg] دانلود آزمون سراسری 1387 - رشته علوم تجربی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی سلیمانی...

آزمون سراسری 1387 - دانلود رایگان سوالات کنکور

آزمون سراسری 1387 - دانلود رایگان سوالات کنکور

[http://www.uplooder.net/img/image/21/678618934af29026fff3d40ae32dd421/13.jpg] دانلود آزمون سراسری 1387 - رشته علوم ریاضی و فنی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی س...

آزمون سراسری 1386

آزمون سراسری 1386

[http://www.uplooder.net/img/image/84/711defc35992b55caddad24239ae3bbc/103.jpg] دانلود آزمون سراسری 1386 - رشته علوم تجربی ( مطابق با کتب درسی جدید ) سوال + پاسخنامه کاملا تشریحی کاری از : علی س...